Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRAND 24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Zarząd BRAND 24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 138, (54-429 Wrocław), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000395367 [dalej: Spółka], działając w oparciu o przepis art. 399 par. 1, art. 402 ind. 1 par.1 i 2 oraz art. 402 ind. 2 Kodeksu spółek handlowych [dalej: KSH] oraz Statut Spółki zwołuje na dzień 29 czerwca 2020 r. na godz. 9:00 w siedzibie Spółki tj. we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 138, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2019.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2019.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2019.
  8. Powzięcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2019.
  9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2019.
  10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2019.
  11. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki.
  12. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
  13. Powzięcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.
  14. Wolne wnioski.
  15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 
 

Dokumenty