Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRAND 24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Zarząd BRAND 24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 138, (54-429 Wrocław), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000395367 [dalej: Spółka], działając w oparciu o przepis art. 399 §1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych [dalej: KSH] oraz Statut Spółki zwołuje na dzień 29 kwietnia 2020 r. na godz. 9:00 w siedzibie Spółki tj. we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 138, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji nowej emisji dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w przedmiocie zmiany statutu Spółki.
  6. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz w przedmiocie zmiany statutu Spółki.
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 
 

Dokumenty