Transakcje z podmiotami powiązanymi

 

Niniejsza strona przeznaczona jest do zamieszczania przez BRAND 24 S.A. informacji o istotnych transakcjach zgodnie z Art. 90i UoO.

Na chwilę obecną brak transakcji spełniających kryteria określone w UoO.

Podstawa prawna: (UoO) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z poźń. zmianami) – Rozdział 4b Transakcje z podmiotami powiązanymi.