Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRAND 24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Zarząd BRAND 24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich nr 9, (53-332 Wrocław), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000395367 [dalej: Spółka], działając w oparciu o przepis art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych [dalej: KSH] oraz Statut Spółki zwołuje na dzień 26.06.2024 r. na godz. 8:30 w siedzibie Spółki tj. we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich nr 9, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2023.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2023.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2023.
  8. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2023.
  9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023.
  10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023.
  11. Powzięcie uchwały o powołaniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – Tomasza Łużaka na kolejną, wspólną kadencję.
  12. Powzięcie uchwały o powołaniu Członka Rady Nadzorczej Spółki – Karola Kazimierza Wnukiewicza na kolejną, wspólną kadencję.
  13. Powzięcie uchwały o powołaniu Członka Rady Nadzorczej Spółki – Jakuba Kurzynogi na kolejną, wspólną kadencję.
  14. Powzięcie uchwały o powołaniu Członka Rady Nadzorczej Spółki – Wojciecha Piotra Byja na kolejną, wspólną kadencję.
  15. Powzięcie uchwały o powołaniu Członka Rady Nadzorczej Spółki – Tomasza Pelczara na kolejną, wspólną kadencję.
  16. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

 
 

Dokumenty