Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRAND 24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Zarząd BRAND 24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 138, (54-429 Wrocław), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000395367 [dalej: Spółka], działając w oparciu o przepis art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych [dalej: KSH] oraz Statut Spółki zwołuje na dzień 30.06.2023 r. na godz. 9:00 w siedzibie Spółki tj. we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 138, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2022.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2022.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2022.
  8. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2022.
  9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022.
  10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022.
  11. Powzięcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.
  12. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
  13. Wolne wnioski.
  14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 
 

Dokumenty