Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRAND 24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Zarząd BRAND 24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 138, (54-429 Wrocław), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000395367 [dalej: Spółka], działając w oparciu o przepis art. 399 par. 1, art. 402 ind. 1 par.1 i 2 oraz art. 402 ind. 2 Kodeksu spółek handlowych [dalej: KSH] oraz Statut Spółki zwołuje na dzień 17 listopada 2020 r. na godz. 9:00 w siedzibie Spółki tj. we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 138, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5/10/19 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BRAND 24 S.A. z dnia 14.10.2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 3/12/18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BRAND 24 S.A. z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  5. Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
  6. Powzięcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 
 

Dokumenty