Obowiązek informacyjny

Administratorem danych jest Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, e-mail: pomoc@brand24.pl, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 395367, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 222 661,50 zł (opłacony w całości), NIP 525-251-54-79. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych.

Inspktorem Ochrony Danych Osobowych jest Piotr Margolt z którym możesz się skontaktować za pomocą adres email: iod@brand24.pl lub pisemnie na adres Administratora Danych

Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych i prawo ich przenoszenia. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu:

  • wykonania umowy o świadczenie usług zawartej z Brand 24 S.A.,
  • marketingowym, na podstawie Twojej dodatkowej zgody również za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail.

Podanie danych jest dobrowolne. Nie musisz wypełniać formularza, jednak bez podania danych nie będziesz mógł założyć konta i korzystać z usług świadczonych przez Brand 24 S.A.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie dodatkowych komunikatów marketingowych również na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Odbiorcami danych osobowych będą:

  • dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie, komunikacji z klientami, prowadzenia marketingu, wysyłki newsletterów,
  • podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) serwisu oraz danych osobowych dla Brand 24 S.A.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

  • trwania umowy o świadczenie usług przez Brand 24 S.A., a po jej zakończeniu przez czas niezbędny do wykazania prawidłowego wykonania tej umowy. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
  • prowadzenia działań marketingowych przez Brand 24 S.A. albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Twoje dane będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tj.:

  • do innych krajów, wyłącznie na podstawie standardowych klauzul umownych, które zobowiążą podmioty, do których trafią dane do ich właściwego zabezpieczenia.

Będziesz miał prawo do otrzymania kopii Twoich danych osobowych, które zostaną przekazane do takiego państwa.

Przysługują Ci dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli Brand 24 S.A. przetwarza je:

  • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to możesz zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
  • na potrzeby marketingu bezpośredniego, to możesz zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

Gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).