Polityka prywatności i cookies portalu internetowego Brand24.pl

I. DEFINICJE

 

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z portalu internetowego Brand24.pl
 2. Poniższe terminy stosowane w niniejszej polityce mają następujące znaczenie:
  1. Operator – Brand 24 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, Polska,) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000395367, NIP: 525-251-54-79 (VAT-UE: PL5252515479), REGON: 144886667.
  2. Serwis – portal internetowy Brand24.pl działający pod adresem internetowym https://brand24.pl prowadzony przez Operatora, na warunkach określonych w Regulaminie.
  3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług, w tym poprzez nadanie uprawnień przez Administratora Konta. Użytkownikiem może być ponadto osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, a która korzysta z Usług świadczonych przez Operatora.
  4. Konto – przestrzeń w ramach Serwisu wraz z indywidualnymi ustawieniami Użytkownika, dzięki którym Użytkownik może korzystać z usług Serwisu.
  5. Usługi (Usługa) – usługi związane z monitoringiem Internetu i mediów społecznościowych, świadczone w ramach Serwisu przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie i której szczegółowy zakres funkcjonalności dostępny jest na stronie: https://brand24.pl/cennik/.
  6. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Operatorem z chwilą akceptacji Regulaminu portalu internetowego Brand24.p przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści tego regulaminu.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. W ramach korzystania z Serwisu, w szczególności przy rejestracji Konta i prowadzeniu korespondencji z Operatorem, przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkownika:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres email;
  3. adres zamieszkania;
  4. adres IP;
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z Usług. Bez podania danych osobowych świadczenie Usług nie będzie możliwe.
 3. Wszelkie dane osobowe, które zostaną podane przez Użytkownika lub będą zebrane przez Operatora na temat Użytkownika są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa w Polsce, a przede wszystkim zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”.
 4. Administratorem wskazanych powyżej danych osobowych jest Operator. Inspektorem danych osobowych jest: Piotr Margolt, e-mail: iod@brand24.pl.
 5. Operator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Serwisu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie, komunikacji z Użytkownikami, prowadzenia marketingu oraz wysyłki newsletterów.
 7. Przetwarzanie danych osobowych przez Operatora odbywa się na podstawie przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w zakresie wykonywania umowy. Prawnie uzasadnionym interesem Operatora jest również prowadzenie marketingu własnych usług, prowadzony zgodnie z ust. 8 poniżej.
 8. Przetwarzanie danych osobowych przez Operatora odbywa się także na podstawie udzielonej przez Użytkownika, przy rejestracji Konta lub w ramach korzystania z Konta, dodatkowej i opcjonalnej zgody. Na jej podstawie Operator ma prawo do wysyłania do Użytkownika na podane adresy e-mail informacji marketingowych lub wykonywania połączeń telefonicznych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.
 9. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji Usług.
 10. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników również w celach marketingowych lub innych celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę przy rejestracji Konta lub w ramach korzystania z Konta. Cele marketingowe obejmują w szczególności:
  1. badanie rynku realizowane przez Operatora;
  2. sporządzanie i przesyłanie indywidualnie dobranych informacji o Serwisie i Usługach Operatora.
 11. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie jego danych osobowych przez podmioty, którym Operator powierza przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:


  NoData of the processorprocessing sitePurpose of processing
  1.IQ PL Sp. z o.o. Geodetów 16 GdańskUE PolskaCentrum danych
  2.Google Inc 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043USA/UE IrlandiaPrzestrzeń do pracy Google
  3.Intercom Inc 3rd Floor, Stephens Ct., 18-21 St. Stephen’s Green, Dublin 2UE IrlandiaKomunikator online
  4.Postmark (Active Campaign) 1 N Dearborn St, Chicago, IL 60602,USAUSAWysyłka mailingów transakcyjnych
  5.GetResponse S.A Gdańsk (80-387), przy ul. Arkońskiej 6/A3UE PolskaWysyłka mailingów transakcyjnych
  6.Dotpay (PayPro SA) ul. Pastelowa 8, 60-198 PoznańUSA/UE IrlandPłatności online
  7.Stripe Inc. 185 Berry St #550, San Francisco, CA 94107, USAUSA/UE IrlandiaPłatności online


 12. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia. Ponadto ma prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia swoich danych osobowych. Powyższe prawa Użytkownik może zrealizować poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Operatora.
 13. Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, jeżeli dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów. Użytkownik jest także uprawniony do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w każdym przypadku, jeżeli będą one przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 14. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Operatora danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację Usług na rzecz Użytkownika, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Operatora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Operatora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 16. Operator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 17. Użytkownik nie ma możliwość korzystania z Usług anonimowo lub pod pseudonimem.
 18. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tj. do innych krajów na podstawie standardowych klauzul umownych, które zobowiążą podmioty, do których trafią dane do ich właściwego zabezpieczenia. Użytkownik ma prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych, które zostaną przekazane do takiego państwa.

III. PLIKI COOKIES

 

 1. Operator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Operatora lub innych podmiotów.
 2. Operator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, marketingowych oraz zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu i rozpoznania Użytkownika przy kolejnej sesji.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Operatora, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności Usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia Usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Serwisu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.
 6. Użytkownik może zarządzać plikami Cookie na stronie klikając w stopce strony w przycisk “Ustawienia Cookies”

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności z ważnej przyczyny, w szczególności w przypadku:
  1. konieczności dostosowania Polityki Prywatności do przepisów prawa lub decyzji i orzeczeń sądów lub organów władzy publicznej;
  2. zmiany funkcjonalności Serwisu lub Konta Użytkownika;
  3. poprawy jakości obsługi Użytkowników.
 2. Zmiany Polityki Prywatności Użytkownik będą ogłaszane na stronie https://brand24.pl/ i są wiążące dla Użytkowników, którzy nie wypowiedzą Umowy przed datą wejścia w życie zmian.